Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Quy trình Đánh giá

Các bệnh viện từ khắp nơi trong khu vực được khuyến khích tự đề cử và tham gia các dự án, chương trình thành công hoặc nghiệp vụ tốt nhất của họ. Không có giới hạn về số lượng hồ sơ cho mỗi bệnh viện. Các hiệp hội chăm sóc sức khỏe, nhà tư vấn và cung cấp dịch vụ y tế, và những cá nhân khác trong ngành cũng được mời đề cử các bệnh viện vào các hạng mục Giải thưởng.

2. Sàng lọc sơ bộ

Ban thư ký Giải thưởng sẽ sàng lọc các hồ sơ và tài liệu chứng minh rồi đệ trình cho hội đồng giám khảo xem xét.

3. Quy trình đánh giá

Chúng tôi thành lập mười ba (13) tiểu ban đánh giá từ các đối tác của HMA và các chuyên gia được tuyển chọn đặc biệt, mỗi tiểu ban cho một hạng mục giải thưởng. Mỗi tiểu ban có một chủ tịch chỉ định. Các tiểu ban đánh giá này sẽ xem xét các hồ sơ nộp đến và đưa ra khuyến nghị cuối cùng cho ủy ban cố vấn hội nghị.

Ban Giám khảo gồm có đại diện của các hiệp hội bệnh viện, các diễn giả được chọn, thành viên của Ban Cố vấn và các nhà lãnh đạo lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong khu vực. Lựa chọn của các tiểu ban đánh giá sau đó sẽ được ban thư ký tổng hợp và trình chủ tịch hội đồng giải thưởng phê duyệt.

Những bệnh viện thành công là những bệnh viện phù hợp nhất với tiêu chí của hạng mục theo ĐÁNH GIÁ của các giám khảo. Thường sẽ có một người chiến thắng và một đến ba giải thưởng xuất sắc. Lưu ý rằng nếu không có dự án đặc biệt nào được nộp trong hạng mục, Hội đồng Giám khảo sẽ không trao giải.