Đăng ký trước ngày 1 tháng 8 năm 2019 và hưởng mức giảm giá lên tới USD115!

Câu hỏi đầu vào

Xin lưu ý, tất cả các hồ sơ dự giải được đánh giá dựa trên thành tích cá thể. Không ưu tiên cho bất kỳ loại bệnh viện nào, chẳng hạn như bệnh viện lớn, bệnh viện tư, v.v... Mỗi hồ sơ đều có cơ hội chiến thắng như nhau. Đánh giá có xét đến địa điểm và hoàn cảnh mà bệnh viện hoạt động. Để nâng cao cơ hội chiến thắng của mình, quý vị hãy trả lời rõ ràng từng câu hỏi và cung cấp tài liệu chứng minh để các giám khảo hiểu cặn kẽ công việc của quý vị và đưa ra đánh giá phù hợp.

THÔNG TIN CƠ BẢN: Vấn đề/cơ hội nào quý vị đã được nghe trình bày? Vui lòng cung cấp chi tiết hơn về các mục tiêu chính của quý vị, cũng như tổng quan về nhóm lãnh đạo dự án này.
TỐI ĐA 350 TỪ
ĐO LƯỜNG: Mục tiêu/chỉ số hiệu suất chính của quý vị là gì? Làm thế nào để quý vị có thể cung cấp kết quả có thể đo lường được của dự án này?
TỐI ĐA 250 TỪ
HOẠT ĐỘNG: Phác thảo các bước hoặc giai đoạn của dự án và cách thức mà nhóm thực hiện chúng.
TỐI ĐA 200 TỪ

KẾT QUẢ: Chứng minh kết quả của dự án và cách mà dự án mang lại lợi ích cho bệnh viện. Trình bày các kết quả có thể đo lường được như so sánh trước và sau (chênh lệch tỷ lệ phần trăm), tăng/giảm số liệu thống kê và quan sát định tính.
TỐI ĐA 200 TỪ
KẾT LUẬN: Vui lòng cung cấp thêm thông tin, bao gồm lời chứng thực của bên thứ ba về dự án mà quý vị nghĩ sẽ giúp thuyết phục các giám khảo rằng dự án (hoặc chương trình) này sẽ giành chiến thắng trong hạng mục này.
TỐI ĐA 300 TỪ